May 12

החוק שלי

למדנו על הכנסת וזה החוק שלי:

צריכה להיות לנו בחירה לעשות הפסקה בחדר הכושר

 אני חושב שזה חשוב מאוד כי

לפעמים זה ממש חם בחוץ והייתי רוצה להישאר בפנים.